František Šťastný
e-mail: fanda_st@volny.cz
fanda_st@seznam.cz
Tel.:
Vodafone - 773180808
Mobil Cz - 730688573
O2 - 722588902

Obchodní podmínky

Povinnosti dodavatele.

 1. Dodavatel se zavazuje vést odběrateli účetnictví, daňovou evidenci, týkající se jeho podnikatelské činnosti.
 2. V rámci tohoto závazku bude pro odběratele :
  • - zpracovávat měsíčně předané účetní doklady a vést zákonem stanovené účetní knihy a evidenci;
  • - vyhotovovat na vyžádání měsíčně (čtvrtletně) účetní uzávěrky a přehledy;
  • - vyhotovovat měsíčně (čtvrtletně) podklady pro daňové přiznání DPH, včetně jeho vyplnění;
  • - zpracovávat měsíční mzdy zamětnanců;
  • - vypracovávat přihlášky a odhlášky zaměstnanců na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, vést ELDP;
  • - vést personální a mzdovou agendu zaměstnanců, provádět vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, popř vystavovat na vyžádání zaměstnanců potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách;
  • - zajišťovat přebírání a předávání dokladů v místě sídla odběratele příp. dle dohody.
  • - zúčastňovat se na požádání spolu s odběratelem případných kontrol FÚ, OSSZ a zdravotní pojišťovny.
  • - informovat o všech změnách v legislativě pro něho podstatných a na jeho žádost poskytovat konzultace.
  • - vyhotovovat roční účetní závěrku a podklady pro daňové přiznání včetně povinných příloh;
  • - na vyžádání zajistit daňového poradce a auditora

Povinnosti odběratele

 1. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebnou součinnost, zejména je povinen předávat včas všechny doklady k zúčtování, tj. v případě plátce DPH do 8. dne kalendářního měsíce za předcházející měsíc
 2. Odběratel odpovídá za věcnou náplň a náležitosti účetních dokladů a za jejich časovou příslušnost.
 3. Odběratel je povinen k 31.12. provést fyzickou inventuru majetku a závazků a za jejich stav odpovídá. Inventuru peněžních prostředků v hotovosti provede 4 x ročně, a to v termínech 31.3., 30.06., 30.09. a 31.12. Protokoly o inventurách předá odběratel dodavateli v termínech předávání dokladů k zaúčtování tak, aby mohlo být provedeno porovnání s účetním stavem (inventarizace)
 4. Odběratel je povinen si převzít doklady k podpisu a předání na FÚ, SZ a ZP, jakož i podklady pro výplatu mezd, tak aby mohly být dodrženy všechny lhůty pro jejich předání nebo odeslání a úhradu.
 5. Odběratel plně zodpovídá za splnění všech svých oznamovacích a registračních povinností.

Odpovědnost dodavatele

 1. Dodavatel je povinen sjednané činnosti pro odběratele provádět dle platných zákonů, zejména dle zákona o účetnictví, osnov pro vedení účetnictví, zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a dalších zákonů související s podnikatelskou činností odběratele.
 2. Dodavatel odpovídá za správné zaúčtování předaných dokladů z hlediska zákonu o účetnictví a dalších souvisejících zákonů, provedené součty a veškeré účetní operace včetně odpisů investičního majetku. Je povinen včas upozornit odběratele na věcné nedostatky a nesprávnosti v předaných dokladech. Takové doklady má právo odběrateli vrátit k doplnění nebo opravě nezaúčtované.
 3. Dodavatel odpovídá za včasné vyhotovení dokladů, které se zavázal provádět dle těchto podmínek, které jsou vázány ze zákona termínem odevzdání a úhrady a ke kterým obdržel od odběratele potřebné doklady.
 4. Dodavatel neodpovídá za pozdní úhrady chybné platby daní, pojištění a ostatních úhrad podnikatele.
 5. Neodpovídá také za výsledky zpětně vzhledem k již vyhotoveným výkazům v případě pozdního předání dokladů. Dále nenese odpovědnost za doklady předané zpět odběrateli.
 6. Dodavatel se zavazuje zachovávat obchodní tajemství odběratele . Tento závazek se vztahuje i na veškeré další skutečnosti týkající se odběratele.

Cena

 1. Odběratel pověřuje dodavatele činnostmi uvedeným těchto podmínek a zavazuje se za tyto služby zaplatit cenu, která se sjednává dohodou .
 2. Sjednaná cena bude hrazena odběratelem na základě dodavatelem vystavených faktur a to nejpozději v den splatnosti uvedené na faktuře. V případě pozdní úhrady má dodavatel právo účtovat smluvní penále ve výši 1% z dlužné částky za každý den.
 3. Sjednaná cena může být změněna na základě dohody při změně rozsahu uvedených činností, a to od kalendářního měsíce následujícím po měsíci, v němž změna rozsahu požadovaných činností nastala. Změna cen se sjednává písemným dodatkem.
 4. Faktura může být dodána odběrateli elektronickou formou, a to datovou schránkou, či elektronickou poštou (e-mailem)

Sankce, penále a pokuty.

 1. V případě penalizace ze strany FÚ, SSZ, ZP za zaviněné nedostatky, za které odpovídá dodavatel dle těchto podmínek, uhradí vyměřené penále odběrateli dodavatel.
 2. V případě penalizace za nezaviněné nedostaky dle těchto podmínek hradí vyměřené penále odběratel.aktualizováno 01.11.2013


obchodní podmínky kontakt